Onze Activiteiten

Onze voorzitter

ondervoorzitter

Bestuursleden

Huishoudelijk reglement

Hieronder de deontologische codes die dienen nageleefd te worden door de leden van C². Internationale Ethische Code voor Public Relations genoemd “Code van Athene” (goedgekeurd in mei 1965 door CERP en IPRA). De Code van Lissabon, goedgekeurd door CERP (Confédération Européenne des Relations Publics) in 1978. Deze code stelt de criteria en qualificatienormen waaraan de PR professionals moeten beantwoorden en beschrijft hun beroepsverplichtingen. CERP werd in 2010 ontbonden. De Code van Brussel, door IPRA in 2007 goedgekeurd, beschrijft de plichten in verband met “public affairs” De Stockholm Charter van ICCO (International Communication Consultancy Organization) is de ethische code die toepasselijk is op de agentschappen lid van ICCO (in België de corporate leden van C² - Commissie ‘Consultancies’).

Lidgelden Effectieve leden: 250 EUR per jaar, niet degressief

Corporate leden: 1 100 EUR per jaar. Zij duiden maximum twee personen van de vennootschap of organisatie aan die hen kunnen vertegenwoordigen als effectief lid. De personeelsleden worden beschouwd als geassocieerde leden. Sympathiserende leden: op dit moment niet voorzien. Studentenleden: op dit moment niet voorzien. Voor activiteiten die C² organiseert, wordt een verlaagde prijs voor ‘studenten’ voorzien. Laattijdige betaling van het lidgeld: bij niet-betaling van het lidgeld, wordt een eenmalige rappel gestuurd, met vermelding dat de betaling binnen de 4 weken dient betaald, en dat, indien dit niet gebeurt, het lid automatisch zijn kwaliteit van lid van C² verliest.

De beschrijving van het nut, de doelstellingen, de middelen, de geplande werkzaamheden van de commissie, het uitwerken van een actieplan en een budget. - De samenstelling van het commissiebestuur en het voorzien van een nauwe communicatie met de RvB C² en het secretariaat van C². - Het plannen/voorbereiden van het jaarlijks event van de commissie (ook training, club,...) en de informatie voor de website en sociale media van C², in overleg met de RvB van C². - De werving van deelnemers aan de commissie. - Het organiseren van de vergaderingen/ samenkomsten met de volledige commissie, minstens 3x per jaar. - De aansturing van de commissieleden, de bewaking van de gemaakte afspraken en de voortgang van de comissieprojecten.

Een toetredingsformulier toepasselijk op de verschillende categorieën wordt ingediend bij het secretariaat; binnen 4 weken krijgt de kandidaat een antwoord op zijn aanvraag. Alle nieuwe lidmaatschappen moeten bij de volgende Algemene Vergadering formeel goedgekeurd worden.

Inschrijven

Een groep van minimum 5 effectieve leden van C² kan bij de Raad van Bestuur van C² een aanvraag indien om een commissie op te richten (Art. 9 van de statuten van C²). Deze aanvraag zal een beschrijving geven van het project, de doelstellingen en het nut ervan. Dit alles moet stroken met de belangen van C². Elke commissie kan naar de raad van bestuur een effectief lid afvaardigen, die zetelt als bestuurder, na verkiezing door de algemene vergadering. Elke commissie moet zich ertoe verplichten jaarlijks een event (ook training, club,...) te organiseren. Elke commissie zal op de website van C² ruimte ter beschikking krijgen om te communiceren. De RvB blijft verantwoordelijk voor de volledige inhoud van de website. De Raad van Bestuur zal binnen een termijn van 1 maand, na eventuele consultatie met de indiener van het project, zijn beslissing hierover kenbaar maken. De werking van de commissies zal jaarlijks door de RvB geëvalueerd worden op het einde van het werkjaar.

C² Visienota 2020

C² heeft duidelijk de ambitie om op half lange termijn de toonaangevende vereniging te zijn voor de hele gemeenschap van communicatiespecialisten in België, met duidelijke, gedurfde standpunten en door actieve sectorprofilering.

 C² wil in 2020 met meer dan 1.000 leden zijn. C² wil zich in zijn ledenwervingscommunicatie vooral richten naar de communicatiedeskundigen van non-profit organisaties en overheden, hogescholen en universiteiten en bedrijven.

C² organiseert de Belgian Communication Summit, waar communicatieprofessionals samenkomen om te luisteren naar interessante key note sprekers en interactief deel te nemen aan debatten. De Summit wordt verder uitgebouwd tot een gewaardeerd en open event. 

C² wil een open platform zijn dat gerund wordt op vrijwillige basis door de bestuurders. Dit platform staat open voor nieuwe vrijwilligers en hun initiatieven.

C² knoopt nauwe banden met andere stakeholders en verenigingen in België en omringende landen.

C² bouwt op korte termijn een herkenbaar aanbod uit.

C² streeft een gezonde vorm van diversiteit na, ook in de Raad van Bestuur, en wil een duidelijke afspiegeling zijn van de Belgische communicatiewereld.

C² wil zich engageren om op meer regelmatige basis te communiceren met de verschillende stakeholders.

Over ons
C² vertegenwoordigt en behartigt de belangen van natuurlijke en rechtspersonen actief in het domein van de Communicatie.
Volg ons op sociale media
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief